מחלקת החינוך, נוער התרבות והספורט


מועצת מרחבים מחלקת חינוך

אנו החתומים מטה,

הנימוקים להעברה: נא לסמן v
אנו הורי התלמיד/ה מצהירים בזאת ומסכימים לכך כי לאור העובדה שביקשנו להעביר את בננו/בתנו לבית ספר המרוחק מאזור מגורינו, הרשות לא תישא בעלויות הסעה כלשהם וכל עלויות ההסעה יחולו עלינו. באחריותנו לדאוג להגעה ואיסוף של ילדינו מבית הספר . הסכמה זו ניתנת עד סוף לימודי בננו/בתנו בבית הספר.
במקרים של הורים גרושים/פרודים יש למלא כתובות של שני ההורים:


הצהרה והתחייבות - להורה עצמאי (רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, אלמן/ה)

1 .הנני מצהיר ומתחייב כי:
2. הנני מצהיר ומתחייב כי הנני אפוטרופוס החוקי של הקטין/ים ואחראי לחינוכו/ם במשותף עם:
(להלן האחראי -הנוסף).
* חובה לצרף מכתב מהאחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו.
שם הקובץ פעולות
ת.ז. אמא
ספח של ת.ז. אמא
ת.ז. אבא
ספח של ת.ז. אבא
אישור מנהל בית הספר על שחרור התלמיד
חתימת ההורה